Hlavn strnka
RSS kanl
 Hlavn strnka |  Obchodn podmienky |  Dodacie podmienky |  Profil |  Kontakt |  Reklaman poriadok |  Pomoc |  Registrcia firma, oban  |  Prihlsenie sa  
Katalg produktov
Najsledovanejie

MOK 20232 X rámik k mikrovl. rúre BEKO

Podporované platby
Elektronick platba kartou
Elektronick platba prostrednctvom TatraPay
Obchodn podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia
 
1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DigiTel HS Košice s.r.o., so sídlom Strojárenska 5, 040 01 Košice, IÈO: 36 194 778, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice, Oddiel: Sro, Vložka è.: 11274/V, DIÈ: 2020059492, Iè DPH: SK2020059492  prevádzka Strojárenska 5, 040 01 Košice (ïalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: info@mame.sk
telefón: +421/ 55/ 623 3505
poštová adresa: Strojárenska 5, Košice 04001
èíslo úètu pre bezhotovostné platby:FIO BANKA SK82 8330 0000 0025 0110 1810 BIC/SWIFT FIOZSKBAXXX
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna è.3, 043 79, Košice I.
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebite¾a
tel. è.: 055/ 622 0781
fax è.: 055/ 622 4547
e-mail: ke@soi.sk
 
1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzahova na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejko¾vek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ïalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddelite¾nou súèasou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4.Zoznam tovaru na akejko¾vek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaruèuje okamžitú dostupnos všetkých uvedených tovarov. Dostupnos tovaru je predávajúcim prezentovaná vo forme textov. Ak je pri produkte text Na objednávku, reálna dostupnos môže by v rádoch dní až mesiacov. Ak sa tovar na sklad predávajúceho naskladní, zmena sa premietne v textoch pri najbližšej aktualizácii stránky
1.5.Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejko¾vek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny poèas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu (potvrdenie objednávky).


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ïalej len "objednávka").
2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim oznaèené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny  má predávajúci povinnos vyžiada si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny pod¾a aktuálneho cenníka  pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu  zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením /akceptovaním) zo strany predávajúceho sa zmluvný vzah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneï po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter  za úèelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú pri tvorbe objednávky mu budú v prípade potreby zasielané všetky ïalšie informácie oh¾adom jeho objednávky.
2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje  najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ïalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má by tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doruèenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IÈO, èíslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
2.4.Kupujúci môže doruèi prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doruèenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uvies meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúètuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej èas v èase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej èas v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový úèet kupujúceho, pokia¾ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
2.5. Pod¾a novely zákona è. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 01.01.2013 meni údaje v už vystavenej faktúre (daòovom doklade). Údaje vo faktúre je možné meni len v prípade, kedy kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.
 

3. Práva a povinnosti predávajúceho


3.1.Predávajúci je povinný:
a.    doda na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabali ho alebo vybavi na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b.    zabezpeèi, aby dodaný tovar spåòal platné právne predpisy SR
c.    odovzda kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ïalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záruèný list, dodací list, daòový doklad)
3.2.Predávajúci má právo na riadne a vèasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar a služby.
3.3.Predávajúci má právo stornova objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný doda tovar kupujúcemu v lehote urèenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokia¾ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej èasti mu budú finanèné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním urèený úèet, pokia¾ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 

 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 
4.1.Kupujúci je povinný:
a.    prevzia zakúpený alebo objednaný tovar,
b.    zaplati predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doruèenie tovaru,
c.    nepoškodzova dobré obchodné meno predávajúceho,
d.    potvrdi v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 

 5. Dodacie a platobné podmienky
 
5.1.Tovar je predávaný pod¾a vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.
5.2.Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splni a tovar doda kupujúcemu v lehote do 30 dní, ak je tovar pri generovaní objednávky prezentovaný, že ho má predávajúci na sklade. Ak te stav produktu na sklade prezentovaný textom Na objednávku, platí ustanovenie bodu 1.4 týchto obchodných podmienok. Kupujúci tieto termíny bez výhrad akceptuje.
5.3. Údaje publikované na web stránke tohto e-shopu nie sú on-line s informaèným systémom predávajúceho. Sú aktualizované 1x denne, spravidla v noci. Preto môže nasta stav, že údaj o dostupnosti tovaru v èase generovania objednávky kupujúcim nemusí odpoveda aktuálnemu stavu skladu predávajúceho, alebo jeho dodávate¾ov. Predávajúci má povinnos po prijatí takejto objednávky o tejto skutoènosti objednávate¾a informova telefonicky alebo mailom. Takúto objednávku objednávate¾ovi preto nemusí potvrdi, resp. v súlade s bodom 10.1. týchto obchodných podmienok od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpi.
5.4.Kupujúci je povinný prevzia tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve resp. záväznej akceptácii objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutoèných nákladov na pokus o neúspešné doruèenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dòa, keï bol kupujúci povinný tovar prevzia, je predávajúci oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy a preda tovar tretej osobe
5.5.Predávajúci je oprávnený vyzva kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.6.Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu sú v rozsahu dostupnom pre predávajúceho od výrobcu, resp. importéra.. Výrobcovia a preto aj predávajúci si vyhradzujú právo na zmeny, úpravy a modifikácie, pokia¾ tieto v negatívne neovplyvòujú úžitkové vlastnosti tovaru. V prípade, že k tomu dôjde a kupujúci zmenu neakceptuje, má kupujúci právo v kotoromko¾vej štádiu odstúpi od kúpnej zmluvy a vrátenie prípadne už zaplatenej ceny za predmet objednávky.
5.7.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.8.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto urèené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevzia tovar osobne alebo zabezpeèi, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísa protokol o doruèení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predloži predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakova z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste urèenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto urèenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 10.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.9Kupujúci je povinný skontrolova zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doruèení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutoènos oznámi dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolova stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneï pri prevzatí tovaru  vyhotovi záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnos potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doruèeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnú odstránenie nedostatku tovaru, z¾avu na tovar alebo v prípade neodstránite¾ných chýb tovaru doda kupujúcemu nový tovar.
5.10.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej  v bode 5.2. týchto Obchodných podmienok odstúpi od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vráti kupujúcemu už zaplatenú èas kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.11. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záruèný list, dostane ho v balení.
5.12.Spôsoby platieb:
- v hotovosti pri prevzatí tovaru na predajniach predávajúceho
- platba vopred na úèet predávajúceho
- platba dobierkou, je spoplatnená pod¾a cenníka predávajúceho
 
6. Kúpna cena


6.1.Kupujúci je povinný zaplati predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo pod¾a cenníka predávajúceho platného v èase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doruèenie tovaru (ïalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v urèenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoloènosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na úèet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
6.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávate¾ov tovaru.
6.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deò platby sa považuje deò, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na úèet predávajúceho.
6.4.Kupujúci je povinný zaplati predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar a služby v lehote pod¾a kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy a požadova vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6.6.V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa zapoèíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplati predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
6.7.Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnú.
6.8.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokia¾ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
6.9Všetky ceny uvedené v tomto elektronickom obchode sú za jeden kus, platia iba na tie obchodné prípady, ktoré sú uzatvorené pod¾a týchto obchodných podmienok.

6.10 Alternatívny spôsob riešenia spotrebite¾ských sporov

    Návrh môžete poda spôsobom urèeným pod¾a §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využi formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
    Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebite¾ má právo vo¾by, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebite¾ských sporov sa obráti.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpeèenstva škody na tovare


 7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 
7.2.Nebezpeèenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v èase, keï prevezme tovar od predávajúceho, alebo keï tak neurobí vèas, tak v èase keï mu predávajúci umožní naklada s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamaèný poriadok (zodpovednos za vady, záruka, reklamácie)
V prípade, že kupujúci má dôvod na reklamovanie tovaru, postupuje v súlade s reklamaèným poriadkom publikovaným na tejto stránke, v záložke Dokumenty/Reklamaèný poriadok. Reklamácia je podaná odoslaním úplne vyplneného Reklamaèného formulára z web stránky predávajúceho http://www.mame.sk/Default.ashx?Mode=ShopInfo&Name=reklamacnyformular
 
9. Osobné údaje a ich ochrana
 
9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSÈ, rodné èíslo, èíslo telefónu a mailovú adresu. V prípade ak kupujúci spracováva aj iné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovo¾ne za úèelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ïalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže plni zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrie. Úèelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie faktúry (daòového dokladu), predzmluvné vzahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doruèenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a z¾avách.
9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na úèely vernostných programov a na marketingové úèely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom tohto internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom.
9.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu èestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona è. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ïalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri èinnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informaèných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokia¾ zákon neustanovuje inak. Kupujúci zároveò èestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhranièným prenosom osobných údajov sprostredkovate¾om do Èeskej republiky ako èlenského štátu Európskej únie a to za úèelom evidencie uzavretých  kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za úèelom marketingu, za úèelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za úèelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci je oprávnený poskytnú osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené úèely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádza a naklada v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné
údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení úèelu spracúvania zabezpeèí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvola kedyko¾vek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doruèenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupòuje osobné údaje žiadnej tretej osobe
okrem prípadov, keï je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za úèelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci má právo a možnos aktualizova osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneï po prihlásení.

9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získava výluène na úèel uvedené v bode 9.1., 9.2. a 9.3. týchto podmienok
 
9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpeèí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výluène spôsobom, ktorý zodpovedá úèelu, na ktorý boli zhromaždené.
.
9.7.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude kona spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádza.

9.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadova
potvrdenie, èi sú alebo nie sú osobné údaje
1. o nej spracúvané,
2. vo všeobecne zrozumite¾nej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informaènom systéme v rozsahu:
a) identifikaèné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikaèné údaje sprostredkovate¾a; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje pod¾a § 8 ZnOOÚ,
c) úèel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov pod¾a § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplòujúce informácie, ktoré sú s oh¾adom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaruèenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
- pouèenie o dobrovo¾nosti alebo povinnosti poskytnú požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho pod¾a § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj èas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnos poskytnú osobné údaje vyplýva z priamo vykonate¾ného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnos ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnú osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú by osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoèní prenos osobných údajov, ; pri vydaní rozhodnutia pod¾a odseku 9.12. týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámi sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
1. vo všeobecne zrozumite¾nej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2. vo všeobecne zrozumite¾nej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých úèel spracúvania sa skonèil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiada o ich vrátenie,
4. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím èasu jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
5. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím èasu jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu  kupujúceho.

9.9. Právo kupujúceho pod¾a bodu 9.8. bodu 5 a 6 týchto Obchodných podmienok možno obmedzi, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
9.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namieta voèi:
1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na úèely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiada ich likvidáciu,
2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na úèely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na úèely priameho marketingu.
 
9.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedyko¾vek namieta voèi spracúvaniu osobných údajov v prípadoch pod¾a § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením  oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu by v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytoèného odkladu blokova a zlikvidova ihneï, ako to okolnosti dovolia.

9.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ïalej má právo u predávajúceho kedyko¾vek namieta a nepodrobi sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre òu právne úèinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výluène na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiada predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, prièom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovie, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude ma oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote pod¾a ods. 9.19. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpeèenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzahov alebo poèas existencie zmluvných vzahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané
opatrenia na zabezpeèenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo:
1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatòuje svoje právo, žiados sa považuje za podanú pod¾a tohto zákona; žiados podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doruèí písomne najneskôr do troch dní odo dòa jej odoslania,
2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí by zrejmé, kto právo uplatnil, èoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzda kupujúcemu,
3. u sprostredkovate¾a pod¾a bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiados alebo zápisnicu odovzda predávajúcemu bez zbytoèného odkladu.

9.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže poda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na zaèatie konania o ochrane osobných údajov.

9.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatni zákonný zástupca.

9.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala pod¾a tohto zákona, môže uplatni blízka osoba.

9.17. Žiados kupujúceho pod¾a ods. 9.8. bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto Obchodných podmienok a ods. 9.10. až 9.12. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.

9.18. Žiados kupujúceho pod¾a ods. 9.8. bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekroèi výšku úèelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosièov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

9.19. Predávajúci je povinný písomne vybavi žiados kupujúceho pod¾a odsekov 9.17. a 9.18. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dòa doruèenia žiadosti

9.20. Obmedzenie práv kupujúceho pod¾a ods. 9.9. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytoèného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na úèely uvedené v bode 9.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovate¾ov:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava
IÈO: 35 834 498
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka è. 26367/B


Slovak Parcel Service, s.r.o.

Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IÈO: 31 329 217

zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sro, Vložka è.3215

 

TOPTRANS EU, a.s.
Sídlo: Na Priehon 50, 949 01 Nitra
IÈO: 36 703 923
zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka è.10363/N

 

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta è. 9, 975 99 Banská Bystrica

IÈO: 36 631 124
zapísaná v OR OS
Banská Bystrica odd. Sa, Vložka è.803/S


Súhlas so spracúvaním osobných údajov – vernostné programy
Týmto ude¾ujem súhlas pod¾a § 11 zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadostiach resp. v prihláškach do vernostných programov spoloènosou DigiTel HS Košice, s.r.o., so sídlom Strojarenská 5, 04001 Košice, IÈO: 36194778

Súhlas so spracúvaním osobných údajov  na marketingové úèely a vedenie vernostného programu.
Zároveò súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovate¾om, ktoré sú zverejnené na tejto internetovej stránke

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákazníci
Týmto ude¾ujem súhlas pod¾a § 11 zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov DigiTel HS Košice, s.r.o., so sídlom Strojarenská 5, 04001 Košice, IÈO: 36194778 na marketingové úèely. Zároveò súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje
poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovate¾om.


10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávate¾ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadova nie je schopný doda tovar zákazníkovi v lehote urèenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutoènosti okamžite informova kupujúceho a vráti mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na úèet vedený v peòažnom ústave v Slovenskej republike urèený kupujúcim.
10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom è. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite¾a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len "Zákon o ochrane spotrebite¾a pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dòa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbali a odskúša obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúša však neznamená zaèa tovar používa a následne ho vráti predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keï kupujúci alebo ním urèená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky èasti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
c) tovar dodáva opakovane poèas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci vèas a riadne splnil svoje informaèné povinnosti pod¾a ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebite¾a pri predaji tovaru.

10.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatni právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosièi alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu
predávajúceho a to  DigiTel HS Košice, s.r.o., so sídlom Strojarenská 5, 04001 Košice, IÈO: 36194778. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné vyplni na stránke :
 (obchod.mame.sk/image/end.pdf).

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy pod¾a prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahova údaje v òom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebite¾a/spotrebite¾ov, adresa spotrebite¾a/spotrebite¾ov, podpis spotrebite¾a/spotrebite¾ov, spôsob, akým má predávajúci vráti už prijaté plnenie najmä èíslo úètu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doruèi predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záruèného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu DigiTel HS Košice, s.r.o., so sídlom Strojarenská 5, 04001 Košice. Odporúèame tovar poisti. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

10.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od zaèiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 
10.7. Kupujúci môže odstúpi od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred zaèatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 
10.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázate¾ne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doruèenie kupujúceho. Predávajúci však nie je povinný uhradi kupujúcemu dodatoèné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doruèenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doruèenia ponúkaný predávajúcim. Dodatoènými nákladmi sa rozumie:
rozdiel medzi nákladmi na doruèenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doruèenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dòa, keï bude predávajúcemu doruèené
oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutoènená na kupujúcim urèený bankový úèet, a to bez úètovania akýchko¾vek ïalších poplatkov.

10.9. Predávajúci nie je povinný vráti kupujúcemu všetky platby pod¾a bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doruèený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spä
predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doruèení vráteného tovaru spä na adresu uvedenú v bode 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu
preukazujúceho zaslanie tovaru spä pod¾a toho, èo nastane skôr.

10.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doruèí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkènosti tovaru, má predávajúci voèi kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadova od spotrebite¾a preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.11.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dòa odstúpenia od zmluvy zasla spä alebo odovzda predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záruèného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

10.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypoèíta vopred. Pod¾a dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od ve¾kosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkia¾ sa uskutoèòuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.
10.13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzh¾adom na jeho povahu nie je možné vráti prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypoèíta vopred. Pod¾a dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od ve¾kosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkia¾ sa uskutoèòuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.

10.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a úèinné a predávajúci nie je povinný vráti všetky preukázate¾né platby pod¾a bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveò má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspä kupujúcemu.

10.15. Kupujúci nemôže odstúpi od zmluvy predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného pod¾a osobitných požiadaviek spotrebite¾a, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru urèeného osobitne pre jedného spotrebite¾a,
b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo poèítaèového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebite¾ tento obal rozbalil.
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vráti z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivos o chrup, príslušenstvo pre holiace strojèeky, atï.

10.16 Predávajúci je pod¾a § 10 ods. 4 zákona è. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadova od spotrebite¾a preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkènosti tovaru


11. Závereèné ustanovenia


 11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnos písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
11.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akáko¾vek jej zmena musí ma písomnú formu.
11.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doruèenia tovaru kupujúcemu pod¾a bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dòa doruèenia tovaru predávajúcemu pod¾a bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutoèòovaná vo forme e-mailových správ.
11.5.Na vzahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzahujú príslušné ustanovenia Obèianskeho zákonníka, Zákona, zákona è. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite¾a pri ....
11.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú úèinnos voèi kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
11.7.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky preèítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
11.8. Ak stratíte záujem o registráciu na našej stránke, môžete o odregistrovanie požiada administrátora mailom na adrese info@mame.sk
12. Informácia pre držite¾a platobnej karty:

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamaèným poriadkom a že s tým súhlasí.
 

 

Nkupn kok
Nkupn kok

0 ks 0.00 EUR
zobrazi nkupn kok >>
Akciové produkty


Momentlne nie s vloen iadne akcie.Aktualizcia
Aktulne ponkame 1 produktov. Posledn aktualizcia 13.04.2018.
Reklama
© DigiTel HS Košice s.r.o. vytvoren redaknm systmom © MiBe ESHOP 2012, 28 
Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodovNavštívte Mame.sk u ShopManiaPorovnanie cien produktov na NajdiCenu.skTelevízoryNajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.