Hlavn strnka
RSS kanl
 Hlavn strnka |  Obchodn podmienky |  Dodacie podmienky |  Profil |  Kontakt |  Reklaman poriadok |  Pomoc |  Registrcia firma, oban  |  Prihlsenie sa  
Katalg produktov
Najsledovanejie

MOK 20232 X rámik k mikrovl. rúre BEKO

Podporované platby
Elektronick platba kartou
Elektronick platba prostrednctvom TatraPay
Registrácia nového užívate¾a - firma
 
firma
 Názov:
 Adresa:
 Mesto:
 PSÈ:
 Štat:
 IÈO:
 DIÈ:
 IÈ DPH:
 www:
 E-mail:
 Telefón:
 Fax:
 Mt:

Sídlo vyplòte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSÈ:
 Štat:


 Banka:
 Èíslo úètu:
 
hlavný kontakt
 Priezvisko:
 Meno:
 E-mail:
 Telefón:
 Mt:
 Funkcia vo firme:

prihlasovacie údaje
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 mam záujem o zasielanie cenníkov
 mam záujem o zasielanie info e-mailov

 
8235
Kontroln kd:
Opte kd z polka, sli ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registraèného formulára dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súèasne súhlasíte s ich spracovaním. Tieto údaje môžu by použité i v budúcom marketingovom spracovaní, k èomu dávate ich vyplnením plný súhlas.
Poslaním registraèného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov a ich využitím v marketingových preh¾adoch a štatistikách.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Všeobecné obchodné podmienky (ïalej len „VOP“) spoloènosti DigiTel HS Košice s.r.o..,
IÈO: 36194778,
so sídlom: Strojárenska 5, 04001 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice, odd.: Sro, vložka è. 11274/V upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

1. Všeobecné ustanovenia
1. Spoloènos DigiTel HS Košice s.r.o.., so sídlom: Strojárenska 5, 04001 Košice, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd.: Sro, vložka è. 11274/V (ïalej len "Predajca"),
IÈO: 36194778, DIÈ: 2020059492, IÈ DPH: SK2020059492, kontaktný e-mail: mame@mame.sk ,
kontaktný telefón: +421 903 655 553, èíslo úètu: Tatra banka: IBAN: SK82 8330 0000 0025 0110
1810, SWIFT: FIOZSKBAXXX.
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna
è.3, 043 79, Košice I. odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebite¾a, tel. è.: 055/
622 0781 fax è.: 055/ 622 4547 e-mail: ke@soi.sk
2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho a sú
neoddelite¾nou súèasou uzatvorenej Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predajcovi potvrdzuje, že
súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzahova na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na
akejko¾vek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predajca a na
základe ktorej Predajca dodá tovar Kupujúcemu (ïalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzahy
medzi Predajcom a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii
tovaru.
4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predajca, je
katalógom bežne dodávaného tovaru a Predajca nezaruèuje okamžitú dostupnos všetkých
uvedených tovarov. Dostupnos tovaru je Predajcom prezentovaná vo forme textov. Ak je pri
produkte text „Na objednávku“, reálna dostupnos môže by v rádoch dní až mesiacov. Ak
sa tovar na sklad Predávajúceho naskladní, zmena sa premietne v textoch pri najbližšej
aktualizácii stránky. Odhadovaná dostupnos tovaru bude pre Kupujúceho oznámená na základe
otázky Kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
1. Kúpna zmluva môže by uzatvorená na dia¾ku vyplnením a odoslaním Objednávky
prostredníctvom webovej stránky Predajcu alebo písomne vo forme e-mailovej správy zaslanej
Predajcovi.
2. Záväzným akceptovaním objednávky Predajcom je e-mailové potvrdenie Kupujúcemu o
akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim, po overení
dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim oznaèené
ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má Predajca povinnos vyžiada
si od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny pod¾a aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky.
Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením /akceptovaním zo
strany Predávajúceho sa zmluvný vzah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a
všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané
oznámenie o vytvorení objednávky do elektronického systému Predávajúceho, ktoré obdrží na
svoju e-mailovú adresu ihneï po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné
akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za úèelom upovedomenia
Kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu Kupujúceho zadanú pri tvorbe
objednávky mu budú v prípade potreby zasielané všetky ïalšie informácie oh¾adom jeho
objednávky.
3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o Kupujúcom, názve a špecifikácii tovaru
ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ïalej údaje o cene tovaru alebo služieb, údaje
o podmienkach prepravy tovaru na miesto doruèenia, údaje o predávajúcom prípadne iné údaje.
4. Kupujúci môže predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doruèenia objednávky oznámi, že
objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uvies èíslo
objednávky, meno a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predajca neúètuje
Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Kupujúci
zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej èas v èase do zrušenia objednávky, Predajca
vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej èas v lehote 14 dní od zrušenia objednávky
prevodom na bankový úèet Kupujúceho, pokia¾ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob
vrátenia kúpnej ceny.
5. Pod¾a novely zákona è. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 01.01.2013 meni
údaje v už vystavenej faktúre (daòovom doklade). Údaje vo faktúre je možné meni len v
prípade, kedy Kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.

3. Práva a povinnosti Predávajúceho
1. Predajca je povinný doda na základe objednávky potvrdenej Predajcom tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a termíne a zabali ho alebo vybavi na prepravu spôsobom potrebným na jeho
uchovanie a ochranu
2. Zabezpeèi, aby dodaný tovar spåòal platné právne predpisy SR
3. Odovzda Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ïalšie doklady predpísané platnými
právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záruèný list, daòový doklad)
4. Predajca má právo na riadne a vèasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar
a služby
5. Predajca má právo stornova objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti
tovaru, nie je schopný doda tovar Kupujúcemu v lehote urèenej týmito obchodnými podmienkami
alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokia¾ sa so zákazníkom nedohodne na
náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo
e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej èasti mu budú finanèné prostriedky
vrátené v lehote 14 dní na ním urèený úèet, pokia¾ sa s Predajcom nedohodne inak.
6. Spoloènos DigiTel HS Košice s.r.o.. si vyhradzuje právo overi totožnos Kupujúceho,
alebo osoby poverenej k odberu tovaru a služieb na svojich prevádzkach, kedy je dodávka platená
vopred platobnou kartou, bankovým prevodom alebo prostredníctvom faktúry so splatnosou.

4. Práva a povinnosti Kupujúceho
1. Kupujúci je povinný prevzia zakúpený, alebo objednaný tovar
2. Zaplati predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doruèenie tovaru
3. Nepoškodzova dobré obchodné meno Predávajúceho
4. Potvrdi v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby
5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky
1. Tovar je predávaný pod¾a vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov
umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho. Dodaný tovar má
dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby
trvanlivosti Predajca kontaktuje pred dodaním telefonicky alebo e-mailom Kupujúceho a tovar dodá
až po súhlase Kupujúceho.
2. Predajca je povinný potvrdenú objednávku Kupujúceho splni a tovar doda Kupujúcemu v
lehote do 30 dní, ak je tovar pri generovaní objednávky prezentovaný, že ho má Predajca na
sklade. Ak je stav produktu na sklade prezentovaný textom Na objednávku, platí ustanovenie bodu
3.5 týchto VOP. Kupujúci tieto termíny bez výhrad akceptuje.
3. Údaje publikované na web stránke tohto e-shopu nie sú on-line prepojené s informaèným
systémom Predávajúceho. Sú aktualizované 1x denne, spravidla v noci. Preto môže nasta stav,
že údaj o dostupnosti tovaru v èase generovania objednávky Kupujúcim nemusí odpoveda
aktuálnemu stavu skladu Predávajúceho, alebo jeho dodávate¾ov. Predajca má povinnos po
prijatí takejto objednávky o tejto skutoènosti objednávate¾a informova telefonicky alebo
mailom. Takúto objednávku objednávate¾ovi preto nemusí potvrdi, resp. v súlade s bodom 9.1.
týchto VOP od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpi.
4. Kupujúci je povinný prevzia tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky
Kupujúceho Predajcom. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od
zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve resp. záväznej
akceptácii objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu
vo výške skutoèných nákladov na pokus o neúspešné doruèenie objednávky. Po uplynutí 14
dní odo dòa, keï bol Kupujúci povinný tovar prevzia, je Predajca oprávnený odstúpi od
kúpnej zmluvy a preda tovar tretej osobe.
5. Predajca je oprávnený vyzva Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej
v kúpnej zmluve.
6. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných
písomnostiach Predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu sú v
rozsahu dostupnom pre Predávajúceho od výrobcu, resp. importéra. Výrobcovia a preto aj Predajca
si vyhradzujú právo na zmeny, úpravy a modifikácie, pokia¾ tieto v negatívne neovplyvòujú
úžitkové vlastnosti tovaru. V prípade, že k tomu dôjde a Kupujúci zmenu neakceptuje, má
Kupujúci právo v ktoromko¾vek štádiu odstúpi od kúpnej zmluvy a vrátenie prípadne už
zaplatenej ceny za predmet objednávky.
7. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky Predajcom, ak sa zmluvné
strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
8. V prípade, ak Predajca dopraví tovar Kupujúcemu na miesto urèené v kúpnej zmluve, Kupujúci
je povinný prevzia tovar osobne alebo zabezpeèi, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní
pre prípad svojej neprítomnosti a podpísa protokol o odovzdaní tovaru. Tretia osoba
splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predloži
predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné
splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakova z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na
mieste urèenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä
opakované dodanie tovaru na miesto urèenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode
9.2. týchto VOP.
9. Kupujúci je povinný skontrolova zásielku, teda tovar a aj jeho obal bezprostredne pri jeho
doruèení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený,
je povinný túto skutoènos oznámi dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolova stav
tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je ten povinný ihneï
pri prevzatí tovaru vyhotovi záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis),
ktorého správnos potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doruèeného
predávajúcemu môže Predajca po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnú odstránenie
nedostatku tovaru, z¾avu na tovar alebo v prípade neodstránite¾ných chýb tovaru doda
Kupujúcemu nový tovar.
10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predajcom v lehote uvedenej v bode 5.2.
týchto VOP odstúpi od kúpnej zmluvy a Predajca je povinný vráti Kupujúcemu už zaplatenú
èas kúpnej ceny v zmysle bodu 9.8. týchto VOP.
11. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru a záruèný list ak je súèasou tovaru.
12. Spôsoby platieb:
- v hotovosti pri prevzatí tovaru na odbernom mieste
- platbou kartou pri prevzatí tovaru na odbernom mieste ak to dane odberne miesto umožòuje
- platba vopred na úèet Predávajúceho
- platba dobierkou

6. Kúpna cena
1. Kupujúci je povinný zaplati predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve
pod¾a cenníka Predávajúceho platného v èase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na
doruèenie tovaru (ïalej len "kúpna cena")
2. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny
cien od výrobcov alebo dodávate¾ov tovaru.
3. V prípade, ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deò
platby sa považuje deò, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na úèet Predávajúceho.
4. Kupujúci je povinný zaplati predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar a služby v
lehote pod¾a kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
5. V prípade, ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej
zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy a požadova vrátenie kúpnej ceny
len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné
strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa zapoèíta v celej výške na zmluvnú
pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplati predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je
dohodnuté inak.
7. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a
Predajca tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnú.
8. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokia¾ pri konkrétnom produkte nie je uvedené
inak.
9. Všetky ceny uvedené v tomto elektronickom obchode sú za jeden kus, platia iba na tie obchodné
prípady, ktoré sú uzatvorené pod¾a týchto obchodných podmienok.
10. Alternatívny spôsob riešenia spotrebite¾ských sporov
a. Návrh môžete poda spôsobom urèeným pod¾a §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu
môžete využi formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného
ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
b. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:
http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-
1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Spotrebite¾ má právo vo¾by,
na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebite¾ských sporov sa obráti. 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpeèenstva škody na tovare
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.
2. Nebezpeèenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v èase, keï prevezme tovar od
Predávajúceho, alebo keï tak neurobí vèas, tak v èase keï mu Predajca umožní naklada s
tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamaèný poriadok
Postup pri uplatòovaní reklamácie je upravený v reklamaènom poriadku Predajcu. Reklamaèný
poriadok je zverejnený na internetovej stránke a aj na vidite¾nom mieste v sídle Predajcu.
Reklamácia je podaná odoslaním úplne vyplneného reklamaèného formulára z web stránky
a doruèením tovaru a adresu Predávajúceho.

9. Odstúpenie spotrebite¾om od zmluvy
1. Predajca je oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávate¾ tovaru dohodnutého v kúpnej
zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia
povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak
ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadova nie je
schopný doda tovar zákazníkovi v lehote urèenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,
ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predajca je povinný o tejto skutoènosti okamžite
informova Kupujúceho a vráti mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v
lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na úèet vedený v peòažnom ústave
v Slovenskej republike urèený Kupujúcim.
2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok
upravených zákonom è. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite¾a pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len "Zákon o ochrane
spotrebite¾a pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dòa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v
rámci tejto lehoty tovar rozbali a odskúša obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v
klasickom „kamennom“ obchode. Odskúša však neznamená zaèa tovar používa a následne
ho vráti predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keï Kupujúci
alebo ním urèená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky èasti objednaného tovaru,
alebo ak sa:
a. tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
c. tovar dodáva opakovane poèas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že Predajca vèas a riadne splnil
svoje informaèné povinnosti pod¾a ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebite¾a pri predaji
tovaru.
4. Kupujúci môže u Predávajúceho uplatni právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe,
alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu
Predávajúceho a to DigiTel HS Košice s.r.o.., Strojárenska 5, 04001 Košice.
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy pod¾a
prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahova údaje v òom požadované a to najmä presnú
špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebite¾a, adresa spotrebite¾a,
podpis spotrebite¾a, spôsob, akým má Predajca vráti už prijaté plnenie najmä èíslo
úètu a dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doruèi predávajúcemu
kompletný tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu,
záruèného listu, dokladu o zaplatení a pod. a to doruèením na adresu DigiTel HS Košice
s.r.o.., Strojárenska 5, 04001 Košice. Pri zasielaní odporúèame tovar poisti. Zásielky na
dobierku Predajca nepreberá.
6. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od zaèiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca
so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.
7. Kupujúci môže odstúpi od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred zaèatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak
Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie
lehota na odstúpenie od zmluvy.
8. Po odstúpení od zmluvy Predajca vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci
preukázate¾ne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na
doruèenie Kupujúceho. Predajca však nie je povinný uhradi Kupujúcemu dodatoèné náklady, ak
si Kupujúci zvolil iný spôsob doruèenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doruèenia
ponúkaný Predajcom. Dodatoènými nákladmi sa rozumie - rozdiel medzi nákladmi na doruèenie,
ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doruèenia ponúkaný
Predajcom. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dòa, keï bude predávajúcemu
doruèené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutoènená na
Kupujúcim urèený bankový úèet, a to bez úètovania akýchko¾vek ïalších poplatkov.
9. Predajca nie je povinný vráti Kupujúcemu všetky platby pod¾a bodu 9.8. týchto VOP pred
tým, ako mu je tovar od Kupujúceho doruèený predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 9.5.
týchto VOP, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru spä pod¾a toho, èo
nastane skôr.
10. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 9.2. týchto VOP a doruèí
predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný alebo hodnota predmetného tovaru
je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastností a funkènosti tovaru, má Predajca voèi Kupujúcemu nárok na
náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp.
Predajca má právo požadova od spotrebite¾a preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dòa odstúpenia od zmluvy zasla spä alebo
odovzda predávajúcemu kompletný tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane
dokumentácie, návodu, záruèného listu, dokladu o zaplatení a pod.
12. Pri odstúpení od zmluvy, Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu, alebo osobe poverenej Predajcom na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s
vrátením tovaru nemožno primerane vypoèíta vopred. Pod¾a dostupných informácií je
predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od ve¾kosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti
odkia¾ sa uskutoèòuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca
poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.
13. Pri odstúpení od zmluvy, Kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý
vzh¾adom na jeho povahu nie je možné vráti prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s
vrátením tovaru nemožno primerane vypoèíta vopred. Pod¾a dostupných informácií je
predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od ve¾kosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti
odkia¾ sa uskutoèòuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca
poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.
14. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.4. a 9.5.
týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a úèinné a Predajca nie je povinný
vráti všetky preukázate¾né platby pod¾a bodu 9.8. týchto VOP Kupujúcemu a zároveò má
nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspä Kupujúcemu.
15. Kupujúci nemôže odstúpi od zmluvy predmetom ktorej je:
a. predaj tovaru zhotoveného pod¾a osobitných požiadaviek spotrebite¾a, tovaru vyrobeného na
mieru, alebo tovaru urèeného osobitne pre jedného spotrebite¾a
b. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
poèítaèového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebite¾ tento obal rozbalil
c. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vráti z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr.
tovar na starostlivos o chrup, príslušenstvo pre holiace strojèeky, atï.
16. Predajca je pod¾a § 10 ods. 4 zákona è. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov
oprávnený požadova od spotrebite¾a preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v
dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na
zistenie vlastností a funkènosti tovaru

10. Zhromažïovanie informácií o Kupujúcich, Ochrana osobných údajov
1. Užívate¾, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje,
že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa,
telefónne èíslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva
na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je Kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe
žiadosti Kupujúceho v zmysle ustanovenia èl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o vo¾nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ïalej len
„GDPR“) Úèelom spracúvania osobných údajov je zhromažïovanie, uchovávanie a spracúvanie
osobných údajov Predajcom a ich použitie na vystavenie daòového dokladu, predzmluvné vzahy,
identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom
elektronickej pošty, doruèenie tovaru, registrácia na internetovom obchode a ïalšie úkony
spojené s objednaným tovaru a služieb, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim
(reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Predajcu, pre
úèely ponúkania tovaru a služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými
prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Kupujúci nesie plnú zodpovednos za škody
spôsobené nesprávnosou alebo neaktuálnosou poskytnutých osobných údajov.
2. Predajca vyhlasuje že spracúva osobné údaje Kupujúceho na úèely uvedené v bode 10.1.
týchto VOP prostredníctvom týchto sprostredkovate¾ov:

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IÈO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka è. 803/S

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IÈO: 31329217
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka è. 3215/B

INTIME, s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IÈO: 31342621
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka è. 4376/B
3. Vašu spokojnos s nákupom zisujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci
programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame
zakaždým, keï u nás nakúpite, pokia¾ v zmysle § § 62 zák. è. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie
elektronickej pošty na úèely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na úèely
zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho
oprávneného záujmu, ktorý spoèíva v zisovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na
zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia
využívame sprostredkovate¾a spracúvania, ktorým je prevádzkovate¾ portálu Heureka.sk tomu na
tieto úèely môžeme odovzdáva informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše
osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na
jej vlastné úèely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené
zákazníkmi môžete kedyko¾vek vyjadri námietku odmietnutím ïalších dotazníkov pomocou
odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ïalej
zasiela.
4. Predajca je oprávnený spracúva osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 10.1. týchto VOP
a ktorých spracúvanie nie je zluèite¾né s právnym základom uvedenom v bode 10.1. týchto
VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovo¾ne a na vopred
stanovený úèel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedyko¾vek písomne
odvola. Odvolanie súhlasu je úèinné dòom jeho doruèenia Predajcovi.
5. Predajca sa zaväzuje nevyužíva a neposkytova osobné údaje mimo rozsah nutný na predaj
tovaru a služieb. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou
produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Predajca povinný
v zmluvnom vzahu s treou osobou dohodnú ochranu osobných údajov v zmysle platných
právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveò je v Zmluve povinný
informova Kupujúceho, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie
Zmluvy a v opaènom prípade nie je možné tovar alebo službu poskytnú. Pre tieto úèely je
nevyhnutné, aby Predajca získal od Kupujúceho súhlas.
6. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o
ochrane osobných údajov.
7. Predajca sa zaväzuje vykona všetky kroky k najvyššiemu zabezpeèeniu osobných údajov
Kupujúceho.
8. Predajca vystupuje vo vzahu k zákazníkom v pozícii Sprostredkovate¾a pod¾a ustanovenia
èl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Predajcom a Kupujúcim riadi nasledovným:
1. Predajca nesmie poveri spracúvaním osobných údajov ïalšieho sprostredkovate¾a bez
predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Kupujúceho. V prípade písomného súhlasu
Kupujúceho je Predajca tomuto ïalšiemu sprostredkovate¾ovi v zmluve alebo inom právnom úkone
povinný uloži rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v
tejto Zmluve, prièom zodpovednos voèi Kupujúcemu nesie Predajca, ak ïalší sprostredkovate¾
nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
2. Predajca sa zaväzuje spracúva osobné údaje len pre úèely predaja tovaru a služieb.
3. Predajca spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a úèinnosti Zmluvy medzi ním a
Kupujúcim.
4. Dotknutými osobami sú zákazníci Predajcu.
5. Predajca je oprávnený vykonáva s osobnými údajmi iba spracovate¾ské operácie
nevyhnutné na splnenie úèelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažïovanie,
uchovávanie a likvidáciu.
6. Predajca je povinný spracúva osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné
dosiahnu úèel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto èlánku VOP, prípadne
písomnými pokynmi Kupujúceho, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, Predajca je pri takom prenose povinný oznámi Kupujúcemu túto
požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného
záujmu.
7. Predajca je povinný chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, znièením,
stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako
aj pred akýmiko¾vek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
8. Predajca je povinný neposkytnú osobné údaje tretím osobám, nepouži osobné údaje na
iný než dohodnutý úèel, nezneuži pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenaklada
s osobnými údajmi v rozpore s týmto èlánkom VOP.
9. Predajca a jeho zamestnanci sú povinní zachováva mlèanlivos o osobných údajoch
získaných o Kupujúcom. Osobné údaje nesmú využi pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejni,
poskytnú ani sprístupni. Túto mlèanlivos sa zaväzujú zachova aj po skonèení
platnosti a úèinnosti Zmluvy.
10. Predajca je povinný zabezpeèi, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme
umožòujúcej identifikáciu zákazníkov Kupujúceho len poèas nevyhnutnej doby na dosiahnutie
úèelu spracúvania.
11. Predajca sa zaväzuje spolupracova a poskytnú Kupujúcemu súèinnos pri zabezpeèovaní
dodržiavania povinností pod¾a ustanovení èl. 32 až 36 GDPR, a to:
a. zabezpeèi bezpeènos spracúvania;
b. oznámi Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné,
akéko¾vek porušenie ochrany osobných údajov;
c. v prípade potreby vykona posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu
spracúvania na ochranu osobných údajov;
d. konzultova s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutoènením akéhoko¾vek
spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by
viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívate¾ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto
rizika.
12. Predajca je povinný bezodkladne oznámi Kupujúcemu, ak pod¾a názoru Predajcu akýko¾vek
pokyn udelený Kupujúcim porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo
medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných
údajov.
Predajca v súlade s ustanovením èl. 13 GDPR oznamuje Kupujúcemu ako dotknutej osobe
nasledovné informácie:
0. Identifikaèné údaje Predajcu: DigiTel HS Košice s.r.o.., Strojárenska 5, 04001 Košice,
IÈO: 36194778, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd.: Sro, vložka è.
11274/V
Predajcu je možné kontaktova na e-mailovej adrese: mame@mame.sk alebo telefonicky +421 903 655
553
1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Ján Nemèík, Strojárenska 5, 04001 Košice,
e-mail: mame@mame.sk, tel.:+421 903 655 553
2. Úèel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 10.1. tohto
èlánku
3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 10.1. tohto èlánku
4. Kupujúci má právo požadova od Predajcu prístup k osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov
alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namieta spracúvanie osobných údajov, ako
aj právo na prenosnos osobných údajov.
5. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže poda
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na zaèatie konania o ochrane
osobných údajov. pod¾a § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
6. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 10.1. Kupujúcim je potrebné pre uzavretie
Zmluvy.
Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Kupujúci) má v zmysle ustanovenia èl. 15
až 22 a èl. 34 GDPR nasledovné práva
0. Právo na prístup k osobným údajom pod¾a èl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získa
od Predajcu potvrdenie o tom, èi sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá
osoba má právo získa prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode
10.7.
1. Právo na opravu osobných údajov pod¾a èl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby
Predajca bez zbytoèného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So
zrete¾om na úèel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
2. Právo na výmaz osobných údajov pod¾a èl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby
Predajca bez zbytoèného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba
uplatnila právo na výmaz, ak:
. osobné údaje už nie sú potrebné na úèel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
a. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov
vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
b. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných
údajov na úèel priameho marketingu,
c. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
d. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti pod¾a GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov,
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informaènej spoloènosti.
3. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pod¾a èl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má
právo na to, aby Predajca obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
. dotknutá osoba namieta správnos osobných údajov, a to poèas obdobia umožòujúceho
Predajcovi overi správnos osobných údajov,
a. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
b. Predajca už nepotrebuje osobné údaje na úèel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje
ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
c. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, èi oprávnené
dôvody na strane Predajcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predajca povinný informova
pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
4. Na základe èl. 19 GDPR je Predajca v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný
informova dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predajca oznámil opravu osobných údajov,
vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
5. Právo na prenosnos osobných údajov pod¾a èl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získa
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predajcovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo èitate¾nom formáte a má právo prenies tieto osobné údaje ïalšiemu
prevádzkovate¾ovi.
6. Právo namieta spracúvanie osobných údajov pod¾a èl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo
namieta spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie
vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na
úèel oprávnených záujmov Predajcu alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na
týchto ustanoveniach. Predajca nesmie ïalej spracúva osobné údaje, ak nepreukáže
nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami
alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má
právo namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na úèel priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
7. Na základe èl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na òu nevzahovalo
rozhodnutie, ktoré je založené výluène na automatizovanom spracúvaní osobných údajov
vrátane profilovania a ktoré má právne úèinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne
významne ovplyvòujú.
8. Na základe èl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Predajca bez zbytoèného odkladu
oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov
môže vies k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
Poskytnutie informácií dotknutej osobe
0. Predajca je povinný poskytnú dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie pod¾a
èl. 13 GDPR a oznámenia pod¾a èl. 15 až 22 a èl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania
jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnú v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiados. Ak o to požiada dotknutá
osoba, informácie môže Predajca poskytnú aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju
totožnos iným spôsobom. Predajca je pri uplatòovaní práv pod¾a èl. 15 až 22 GDPR povinný
poskytnú dotknutej osobe súèinnos.
1. Predajca je povinný poskytnú dotknutej osobe informácie pod¾a bodu 1 do jedného mesiaca od
doruèenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predajca v odôvodnených prípadoch s oh¾adom na
komplexnos a poèet žiadostí predåži o ïalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predajca je
povinný informova o každom takom predåžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doruèenia
žiadosti spolu s dôvodmi predåženia lehoty.
2. Informácie pod¾a bodu 1 poskytuje Predajca bezodplatne.
3. Ak je žiados dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej
opakujúcu sa povahu, Predajca môže požadova primeraný poplatok zoh¾adòujúci
administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zoh¾adòujúci
administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zoh¾adòujúci administratívne
náklady na uskutoènenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnu kona na základe žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a pod¾a èl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane
osobných údajov Predajca informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený úèel obmedzenia.

Závereèné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnos písomného oznámenia zmeny v VOP je
splnená umiestnením na internetovej stránke Predávajúceho.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akáko¾vek jej zmena musí ma
písomnú formu.
V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od
doruèenia tovaru Kupujúcemu pod¾a bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dòa
doruèenia tovaru predávajúcemu pod¾a bodu 9.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutoèòovaná vo forme e-mailových
správ.
Na vzahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzahujú príslušné
ustanovenia Obèianskeho zákonníka, Zákona, zákona è. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o
zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite¾a
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú úèinnos voèi Kupujúcemu uzavretím kúpnej
zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky preèítal
a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Ak stratíte záujem o registráciu na našej stránke, môžete o odregistrovanie požiada
emailom na adrese mame@mame.sk
Práva a povinnosti Kupujúceho a Predajcu sa riadia Zmluvou (Objednávkou) a týmito VOP.
Zmluva /Objednávka nadobúda platnos a úèinnos akceptáciou zo strany Predajcu a
zaplatením. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na úèet Predajcu.
Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú
podpísané i v cudzojazyènom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Kupujúceho, zodpovedá osobne
za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokia¾ nebola za Kupujúceho – právnickú
osobu oprávnená kona alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje
inak.
Všeobecné podmienky nadobudli platnos a úèinnos dòom 25. mája 2018.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými
podmienkami predávajúceho, s jeho reklamaèným poriadkom a že s tým súhlasí.
Súhlasím s týmito podmienkami a chcem sa zaregistrova

   Položka  - ktorá musí by vyplnená.

Nkupn kok
Nkupn kok

0 ks 0.00 EUR
zobrazi nkupn kok >>
Akciové produkty


Momentlne nie s vloen iadne akcie.Aktualizcia
Aktulne ponkame 1 produktov. Posledn aktualizcia 13.04.2018.
Reklama
© DigiTel HS Košice s.r.o. vytvoren redaknm systmom © MiBe ESHOP 2012, 28 
Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodovNavštívte Mame.sk u ShopManiaPorovnanie cien produktov na NajdiCenu.skTelevízoryNajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.