Hlavn strnka
RSS kanl
 Hlavn strnka |  Obchodn podmienky |  Dodacie podmienky |  Profil |  Kontakt |  Reklaman poriadok |  Pomoc |  Registrcia firma, oban  |  Prihlsenie sa  
Katalg produktov
Najsledovanejie

MOK 20232 X rámik k mikrovl. rúre BEKO

Podporované platby
Elektronick platba kartou
Elektronick platba prostrednctvom TatraPay
Reklaman poriadok


 

 

Prevádzkovate¾ internetového obchodu obchod.mame.sk (predávajúci):

DigiTel HS Košice, s.r.o.,Strojárenska 5, 040 01 Košice, tel. 055 7298 661, mobil 0903 655 553 , skype: mame.sk
e-mail: info@mame.sk, IÈO:36194778, IÈ DPH: SK2020059492
Registrácia: OS Košice, odd. Sro, vložka 11274 
V zmysle s ustanovenia § 13 a nasl. zákona è. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorších predpisov, § 619 až § 627 zák. è.40/64 Zb. v znení neskorších predpisov Obèiansky zákonník, vydáva DigiTel HS Košice, s.r.o,so sídlom: Strojárenska 5, 040 01 KOŠICE, tento reklamaèný poriadok

 
Hlava prvá

Rozsah, obsah a platnos reklamaèného poriadku

Èlánok 1
Predmetom právnej úpravy tohto reklamaèného poriadku je právna úprava rozsahu, podmienok a spôsobu uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si spotrebitelia zakúpili (ïalej len "kupujúci"), v zmysle platných ustanovení Obèianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode, od predávajúceho a urèuje miesta, na ktorých si môže kupujúci uplatni svoje práva zo zodpovednosti za vady predaného tovaru a požiada o odstránenie vady, ktorá sa na òom vyskytla po jeho prevzatí v záruènej dobe alebo, ktorú tento mal po jeho prevzatí kupujúcim a s týmto právom zo zodpovednosti za vady súvisiace práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Èlánok 2
 
1. Pod¾a ustanovení tohto reklamaèného poriadku sú povinní postupova: kupujúci a prevávajúci pri uplatòovaní práva zo zodpovednosti za vady tovaru, ktoré kupujúci (spotrebitelia) nadobudli kúpou z vlastníctva predávajúceho, v jeho internetovej predajni www.digitel.sk, pri vybavovaní reklamácií a pri odstraòovaní vady, ktorá sa na nich vyskytla po jeho prevzatí v záruènej dobe a vady, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim (Ak z príslušného ustanovenia reklamaèného poriadku nevyplýva nieèo iné.)
Pod pojmom vada alebo vada, ktorá sa vyskytla po prevzatí v záruènej dobe, sa rozumie aj vada, ktorá existovala v èase prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že sa príslušné ustanovenie (aj v zmysle predchádzajúcej vety) reklamaèného poriadku týka vád existujúcich pri prevzatí tovaru kupujúcim, pod pojmom - záruèná doba - sa v ïalšom texte, pokia¾ z príslušného ustanovenia reklamaèného poriadku nevyplýva nieèo iné, rozumie lehota 24 mesiacov odo dòa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak pri odskúšaní predávaného tovaru, v súlade s platnými právnymi predpismi, a jeho odovzdaní kupujúcemu , je predávaný tovar bez vady, má sa zato, že sa pri uplatòovaní zodpovednosti za vady, jedná o vadu, ktorá sa vyskytla v záruènej lehote po prevzatí tovaru a pri predaji a odovzdaní kupujúcemu bol predaný tovar bez vady.
2. Pri vybavovaní reklamácií – zodpovednosti za vady predaného tovaru – za kupujúceho, pod¾a predchádzajúceho odstavca, koná reklamaèné oddelenie, mail info@mame.sk, vo vzahu ku kupujúcemu, ako aj oprávneným orgánom štátnej správy a záujmovým združeniam obèanov na ochranu spotrebite¾ov, v zastúpení za obchodnú spoloènos DigiTel HS Košice, s.r.o, v jej mene a na jej úèet.

Èlánok 3
Vymedzenie pojmov v nevyhnutnom rozsahu

Pre predchádzanie vzniku výkladových a aplikaèných sporov pod pojmami, ktoré sa používajú v tomto reklamaènom poriadku sa na úèely jeho uplatòovania rozumie:
a) predávajúcim - obchodná spoloènos DigiTel HS Košice, s.r.o
b) predajným miestom predávajúceho - internetovský priestor, doména obchod.mame.sk, www.mame.sk 
c) kupujúcim každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebite¾ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 zákona è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a, v znení neskorších predpisov, zakúpila tovar od predávajúceho prostredníctvom www.mame.sk pre svoju osobnú alebo vlastnú potrebu a neuskutoèòuje jeho ïalší predaj v rámci predmetu svojej podnikate¾skej èinnosti,
d) kúpou (predajom) tovaru nadobudnutie vlastníctva tovaru, ktoré nadobudol kupujúci z vlastníctva predávajúceho v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto reklamaèného poriadku ako aj výmena tovaru za bezvadný v rámci uplatnenia zodpovednosti za vady predaného tovaru v záruènej dobe.
e) záruènou opravou oprava, ktorá sa má vykona alebo sa vykonala v rámci záruènej doby, ktorú poskytol na tovar v záruènom liste k nemu predávajúci alebo jeho výrobca, ak predávajúci na záruènom liste resp. inom doklade, ktorým možno túto skutoènos v zmysle príslušných ustanovení reklamaèného poriadku hodnoverne preukáza, výslovne potvrdil výrobcom uvádzanú dåžku záruènej doby. Pod pojmom „záruèná oprava“ sa rozumie tiež oprava, ktorá sa má vykona na základe reklamácie vady existujúcej v èase prevzatia tovaru kupujúcim v záruènej dobe ak takáto vada nebola preskúšaním pred odovzdaním tovaru kupujúcemu, vylúèená.
f) miestom na uplatnenie reklamácie kupujúcim je sídlo predávajúceho prostredníctvom Reklamaèného formulára poblikovaného na www.mame.sk
g) tovarom hnute¾ná alebo nehnute¾ná vec, služba, ktorá vykonávaním obchodnej èinnosti predávajúceho prechádza z vlastníctva predávajúceho kúpou a predajom, do vlastníctva kupujúceho (spotrebite¾a.)
h) exspiraèná doba je doba, do skonèenia ktorej je nutné tovar spotrebova
i) náhrada za poskytnuté plnenie je náhrada, ktorú je oprávnený predávajúci uplatòova a kupujúci je povinný zaplati v prípade, ak kupujúci požaduje pri uplatnení zodpovednosti za vady výmenu veci za novú a vec užíval
 
Hlava druhá
 
 Zodpovednos predávajúceho

Èlánok 4
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar, ktorý si kupujúci zakúpil z jej vlastníctva na predajnom mieste predávajúceho, v zmysle èlánku 3 písm. b) tohto reklamaèného poriadku:

a/ má požadovanú kvalitu a deklarované úžitkové vlastnosti, výrobcom udané prevádzkovo-technické parametre a že jeho používanie na úèely urèené bolo schválené v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
b/ zodpovedá zdravotným, hygienickým a iným podmienkam pod¾a ustanovení všeobecne záväzných predpisov,
c/ zakúpený tovar je bez právnych a faktických vád,
d/ zakúpený tovar sa kupujúcemu predal za cenu, ktorú mal v okamihu predaja a kúpy a táto cena sa mu aj správne úètovala.
2. Vadou, na ktorú možno uplatni reklamáciu, nie je najmä:
a/ reklamácia parametrov vyplývajúcich z obrázkov v internetovom obchode (vzh¾ad, predom v objednávke nedefinovaná farebnos, ...). Mnohé z týchto obrázkov sú ilustraèné a o tejto skutoènosti sú kupujúci upovedomení v obchodných podmienkach
b/ popisné informaèné texty v internetovom obchode, ktoré pre softwérom limitované dåžky textov popisujú parametre zjednodušene a spravidla pre viac produktov
c/ objemové, rozmerové, hmotnostné a obdobné parametre, pokia¾ nie sú detailne definované, èi ide o parameter vrátane alebo bez obalu (tara, netto, ...), vrátane alebo bez nutného príslušenstva (držiaky, remienky, kryty, ...).   Tieto údaje uvedené na webe v sú orientaèné, nezáväzné a výrobcovia si vyhradzujú právo na zmeny, úpravy a modifikácie, pokia¾ nemajú negatívny vplyv na proklamované technické parametre produktu.

3. Pri predaji tovaru je povinné predajné miesto zasla kupujúcemu, resp. umožni mu si stiahnú elektronickou cestou doklad o kúpe tovaru faktúru,  doklad o zaplatení (pod¾a podmienok predaja) záruèný list a návod na použitie tovaru (ak nepostaèuje informácia o obsluhe z titulu jednoduchosti a všeobecnej známosti používania) v úradnom jazyku, tovar musí by oznaèený bezpeènostným upozornením,(pokia¾ si to jeho používanie vyžaduje).
 
Èlánok 5

Právo kupujúceho na uplatnenie zodpovednosti za vady

1. Kupujúci má právo na uplatnenie zodpovednosti za vady - reklamáciu vady zistenej na ním zakúpenom tovare. Toto právo kupujúceho sa však nevzahuje na vadu tovaru, za ktorú predávajúci nezodpovedá.

2. Ak ide o vadu, ktorú má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, kupujúci je povinný svoje právo na reklamáciu vady ním zakúpeného tovaru uplatni u predávajúceho bez zbytoèného odkladu po tom, èo mal možnos prezrie si zakúpený tovar, najneskoršie však do 6 mesiacov odo dòa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak v tejto lehote kupujúci nevytkne vadu tovaru, právo zanikne. Predávaný tovar je považovaný za tovar bez vady pri prevzatí, ak po predvedení kompletnosti a funkènosti tovaru pri predaji kupujúci tovar prevezme a prejde zodpovednos za škody na kupujúceho.
3. Kupujúci je povinný prehliadnu tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatni po prevzatí zásielky.  Ak je zistené mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný skontrolova stav tovaru  a v prípade jeho poškodenia vyhotovi Záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu. Neskoršie reklamácie mechanicky poškodeného tovaru  už nie je možné uzna.
4. Ak ide o vadu, ktorá neexistovala v èase prevzatia tovaru kupujúcim, a teda sa vyskytla až. po šiestich mesiacoch odo dòa prevzatia tovaru, kupujúci je povinný ju vytknú do 24 mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do skonèenia záruènej lehoty.

5. Kupujúci je povinný si pred prvým použitím produktu preštudova návod na obsluhu a záruèné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadi.
6. Ak kupujúci neuplatní u predávajúceho svoje právo na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru u neho zakúpeného v záruènej dobe, toto jeho právo zanikne. Na reklamáciu vady zakúpeného tovaru, ktorú kupujúci uplatní u predávajúceho po uplynutí záruènej doby zakúpeného tovaru, sa neprihliadne.

7. Reklamaèné miesto, na ktorom kupujúci uplatnil právo zo zodpovednosti predávajúceho za ním reklamovanú vadu zakúpeného tovaru je povinné vyda spotrebite¾ovi písomný doklad potvrdzujúci uplatnenie jeho reklamácie.

8. Doklad pod¾a bodu 7 tejto hlavy reklamaèného poriadku je povinné príslušné predajné miesto vyda kupujúcemu – spotrebite¾ovi pri uplatnení jeho reklamácie, a to aj vtedy, ak reklamácii predávajúci nemôže vyhovie na mieste samom a ihneï alebo v celom rozsahu, ako aj vtedy, ak sa vôbec nevyhovie reklamácii kupujúceho. Podrobnejšie náležitosti tohto dokladu upravuje reklamaèný poriadok v èlánku 14.

9. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiava okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záruènom liste alebo v návode na použitie, užíva a ošetrova tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosou a ïalej nesmie poruši plomby, ak je tovar zaplombovaný.


Èlánok 6

1.Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predaného tovaru z jeho vlastníctva, ktoré:
a) existovali pri ich prevzatí kupujúcim,
b) sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záruènej doby, ktorú na ne poskytol kupujúcemu priamo ich výrobca vo svojom záruènom liste k nemu, ak bol tento záruèný list alebo bola záruèná doba v òom uvedená výslovne potvrdená predávajúcim.

2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady predaného tovaru, ktoré:
a) nemožno poklada za vady, na ktoré sa vzahuje poskytnutá záruka pod¾a bodu 1 z dôvodov ustanovených v èlánku 7,
b) vznikli po uplynutí záruènej doby alebo, ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí,
c) v prípade, ak kupujúci nepreukáže záruèným listom alebo iným preukázate¾ne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný tovar bol kúpený z vlastníctva predávajúceho a že do uplatnenia reklamácie neuplynula záruèná doba na tento tovar poskytnutá,
d) kupujúci uplatní reklamáciu po uplynutí záruènej doby vyplývajúcej z èlánku 8 bodu 1 tohto reklamaèného poriadku a ak nepreukáže predložením záruèného listu alebo iným preukázate¾ne dostatoène dôveryhodným spôsobom, že na reklamovaný tovar bola predávajúcim poskytnutá dlhšia záruèná doba, ako záruèná doba pod¾a èlánku 8 bodu 1 tohto reklamaèného poriadku.
e) pre ktoré bola poskytnutá z¾ava z ceny tovaru
f) spojené s mechanickým poškodením tovaru nezistenom pri preberaní tovaru
g) ktoré vznikli v záruènej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym èi nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru (expirácii)
h) spojené s porušením ochrannej plomby na tovare
i) spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súèas
 
Èlánok 7

Záruka sa nevzahuje na vady tovaru, ktoré po prevzatí tovaru:
1) spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením alebo, vznikli i nezávisle na ich konaní alebo opomenutí poškodením z vyššej moci,

2) vznikli nesprávnym spôsobom používania v rozpore s návodom na použitie tovaru a pokynmi predávajúceho na podmienky a spôsob používania predaného tovaru, nedovoleným používaním na iné úèely než. na aké je predávaný tovar urèený svojím charakterom, vlastnosami alebo jeho používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré použitie výrobca alebo predávajúci nepovo¾uje alebo neodporúèa,

3) vznikli ako dôsledok :
a) svojvo¾ných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamaèného konania záruènou opravou v zmysle ustanovení tohto reklamaèného poriadku alebo v iných opravovniach ako predávajúcim v záruènom liste urèených alebo kupujúcemu iným preukázate¾ným spôsobom oznámených autorizovaných servisných opravovniach,
b) iných zjavných neodborných zásahov do predaného tovaru alebo akýmko¾vek iným zaobchádzaním s predaným tovarom, ktoré bolo v rozpore s návodom na použitie predaného tovaru, záruènými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre kupujúceho alebo, ak vady boli spôsobené nesprávnym tovaru kupujúcim, nesprávnym používaním alebo uložením vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo ich odkladaním alebo uschovávaním na miesta s takýmto prostredím,
c) v ostatných prípadoch vylúèenia zodpovednosti za vady uvedených v záruènom liste alebo návode výrobcu alebo predávajúceho tovaru.
 
Èlánok 8
Lehoty na uplatnenie zodpovednosti za vady

1. Záruèná doba zaèína plynú dòom prevzatia tovaru kupujúcim na predajnom mieste predávajúceho, na ktorom ho zakúpil. Pokia¾ predávajúci v záruènom liste k nemu, prípadne v inom rovnocennom doklade výslovne neposkytol kupujúcemu dlhšiu záruènú dobu, je zákonná záruèná doba dvadsaštyri mesiacov. Pri urèenej exspiraènej dobe tovaru je záruèná doba zhodná s exspiraènou dobou, maximálne však 24 mesiacov od predaja tovaru predávajúcim kupujúcemu.

2. Ak je záruèná doba poskytnutá na tovar výrobcom dlhšia ako záruèná doba uvedená v èl. 8 bode 1 tohto reklamaèného poriadku, táto dlhšia záruèná doba poskytnutá výrobcom nezakladá žiadne práva kupujúceho voèi predávajúcemu na dlhšiu záruènú dobu, ako táto vyplýva z ustanovenia èl. 8 bodu 1 tohto reklamaèného poriadku, pokia¾ predávajúci túto dlhšiu záruènú dobu kupujúcemu výslovne nepotvrdí v záruènom liste k predanému tovaru prípadne v inom rovnocennom doklade, a to ani v tom prípade, ak v texte vyhlásenia výrobcu o záruke je o záruènej dobe uvedené, že táto sa vzahuje aj na ïalšie osoby, ktoré tovar postupne nadobudnú.

3. Predávajúci spravidla nebude vydáva záruèné listy, ak o to nepožiada kupujúci, ak to umožòuje povaha tovaru. V tom prípade nahrádza záruèný list doklad o kúpe tovaru. Na žiados kupujúceho je predávajúci povinný vyda záruèný list. Záruèný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, è. registra v ktorom je predávajúci zapísaný, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dåžku záruènej doby a údaje potrebné na uplatnenie zodpovednosti za vady. Ak záruèný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnos záruky.

4. Ustanovenia bodov 1 a 2 tohto èlánku sa primerane vzahujú aj na ostatné podmienky záruky poskytnutej výrobcom alebo servisným miestom (strediskom).

5. Pri výmene reklamovaného tovaru za nový, zaène plynú od prevzatia vymeneného tovaru nová záruèná doba. 6. Do záruènej doby sa nepoèíta doba medzi dòom, kedy kupujúci uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dòom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skonèení jeho opravy opravený tovar prevzia.

7. Ak ide o použitú vec, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na kratšej, minimálne však 12 mesaènej záruènej lehote
 
Hlava tretia

Záväzný postup pri uplatòovaní práva zo zodpovednosti za vady

Konanie o reklamácii kupujúceho

Èlánok 9
Miesto na uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci je oprávnený uplatni svoje právo na reklamáciu vady predaného tovaru na tom predajnom mieste predávajúceho, na ktorom tovar zakúpil.

2. Ak je v záruènom liste uvedená spoloènos urèená k vykonaniu opravy a kupujúci nemieni od kúpnej zmluvy odstúpi, uplatní právo na opravu u spoloènosti urèenej k vykonaniu opravy. Tým uplatní právo zo záruky.

Èlánok 10

Lehoty na vybavenie reklamácie

1. Kupujúci má právo, ak vybavenie jeho reklamácie si nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie ,èo sa posudzuje pod¾a charakteru uvádzanej vady reklamovaného predaného tovaru alebo vyžiadanie odborného posudku, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie bez zbytoèného odkladu.

2. Pri splnení podmienky uvedenej v bode 1 a za predpokladu, že kupujúci uplatní reklamáciu riadnym, v tomto reklamaènom poriadku uvedeným spôsobom a doloží ju tiež potrebnými dokladmi a ním reklamovaným tovarom a splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto reklamaèným poriadkom, má nárok na to, aby sa o spôsobe vybavenia jeho reklamácie rozhodlo na mieste jej uplatnenia ihneï.

3. Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trva dlhšie ako tridsa kalendárnych dní, pokia¾ predåženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu predávajúceho nepredložil predajnému miestu, na ktorom reklamáciu uplatnil, vèas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súèinnos na vybavenie reklamácie alebo, pokia¾ o jej predåženie nad túto zákonom ustanovenú dåžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci. Lehota na vybavenie reklamácie sa považuje za dodržanú, ak v jej rámci bol kupujúci informovaný o spôsobe vybavenia resp. o alternatívnych spôsoboch vybavenia reklamácie, z ktorých si môže vybra v zmysle ustanovení tohto reklamaèného poriadku a platných právnych predpisov a bol vyzvaný na výkon svojho práva zo zodpovednosti za vady resp. sa mu umožnil výkon jeho práva zo zodpovednosti za vady, ktoré vyplynulo z vybavenia reklamácie.

4. O vybavení reklamácie musí by kupujúci v 30 dòovej lehote písomne preukázate¾ným spôsobom informovaný.

Èlánok 11
Postup pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie

Ak nie je možné vybavi reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní v zmysle èlánku 10 bod 3 alebo, ak táto sa nevybaví do tejto lehoty bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupova pri jej vybavení pod¾a tohto reklamaèného poriadku tak, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstráni.

Èlánok 12
Spôsob uplatnenia reklamácie a postup pri jej vybavovaní

1. Svoje právo na reklamáciu vady u predávajúceho zakúpeného tovaru uplatní kupujúci predložením pokladnièného alebo iného úètovného dokladu o jeho kúpe a prevzatí a predávajúcim potvrdeného úplného a nepozmeneného záruèného listu, z ktorých dokladov je preukázané že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho a že záruèná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula.

2. Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady tovaru, predloži predávajúcemu spolu s dokladmi pod¾a predchádzajúceho bodu tiež u neho zakúpený tovar. Na splnení tejto podmienky, ako aj na vrátení kompletného originálneho balenia musí predávajúci trva vždy, ak kupujúcemu v súlade s ustanovením èlánku 15 bodu 5 reklamaèného poriadku vymení vadný prístroj pre jeho vady za nový.

3. Predávajúci pod¾a konkrétnych okolností neuzná reklamáciu (nevyhovie reklamácii, ktorú kupujúci:
a) uplatní oneskorene po uplynutí urèenej záruènej doby alebo, ak zistenie tejto podmienky z dôvodov na strane kupujúceho nie je možné preto, že tento nepredložil ani jeden z dokladov vyžadovaných pri uplatòovaní reklamácie kupujúcim pod¾a predchádzajúcich bodov tohto èlánku alebo iný hodnoverný doklad vystavený predávajúcim alebo predávajúcim potvrdený, ktoré by bezpochyby potvrdzovali, že na ním reklamovaný tovar sa vzahuje tento reklamaèný poriadok, tzn. že ním bol zakúpený u predávajúceho a z jeho majetku alebo, že svoju reklamáciu uplatòuje vèas pred uplynutím záruènej lehoty, ktorú mu predávajúci pri kúpe reklamovaného tovaru poskytol alebo tieto skutoènosti nepreukázal iným hodnoverným spôsobom,
b) v prípadoch, v ktorých kupujúci predloží predávajúcemu ním reklamovaný tovar bez niektorej jeho chýbajúcej súèasti alebo ak sa má jedna o jeho výmenu, tiež bez niektorej èasti jeho príslušenstva, s ktorým mu bol predaný, alebo tiež bez jeho originálneho obalu v prípadoch uvedených v bode 2,
c) ak sa jedná o vady, za ktoré pod¾a tohto reklamaèného poriadku predávajúci kupujúcemu nezodpovedá z dôvodov v òom ustanovených alebo vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Èlánok 13

Predávajúci neuzná reklamáciu evidentne mechanicky, èi inak znièeného alebo zjavne poškodeného a prípadne i evidentne zneèisteného (mechanicky, chemicky, èi iným spôsobom alebo cudzou látkou)tovaru, pri ktorých je nesporne zrejmé, že ich znièenie, poškodenie alebo zneèistenie, nemohla spôsobi kupujúcim reklamovaná vada tovaru.

Èlánok 14

1. Predávajúci je povinný o reklamácii vždy spísa protokol o uplatnení jeho reklamácie, a to aj v prípade, ak z dôvodov ustanovených v tomto reklamaènom poriadku je už od zaèiatku uplatnenia reklamácie zrejmé, že túto nemôže predávajúci uzna. V prípadoch, v ktorých pôjde o reklamáciu vady, ktorú je predávajúci spôsobilý vybavi ihneï pri jej uplatnení a na mieste, je predávajúci povinný o tom spísa iba struèný protokol.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch je predávajúci v protokole o reklamácii povinný vždy uvies, popri vyplnení všetkých jeho základných náležitostí vzahujúcich sa na kupujúceho a na predmet jeho reklamácie a uvedení jeho identifikaèných údajov (znaèka a typ, výrobné èíslo, deò uplatnenia reklamácie, stav a kompletnos preberaného tovaru)a popise vady uvádzanej kupujúcim, tiež v akom mechanickom stave sa tovar od kupujúceho preberá, èi na òom nie sú vidite¾né znaky mechanického alebo iného poškodenia, èi nechýba niektorá jeho súèas a èi s ním preberá zároveò aj jeho príslušenstvo a v akom rozsahu (popis a poèet) a èi nezistil na reklamovanom tovare tiež iné vady, než ktoré uviedol kupujúci.

3. Predávajúci je povinný vyhotovi druhopis protokolu kupujúcemu ako potvrdenie o tom, kedy toto svoje právo zo zodpovednosti za vady uplatnil. Kupujúci je povinný v dobe urèenej predávajúcim si ním reklamovaný tovar prevzia od predávajúceho a potvrdi mu, v akom stave a rozsahu ho od neho prevzal a deò jeho prevzatia.

4. Predávajúci je povinný druhopis protokolu zasla kupujúcemu ako potvrdenie o tom, kedy toto svoje právo na reklamáciu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Kupujúci je povinný v dobe urèenej predávajúcim si ním reklamovaný tovar od predávajúceho prevzia a potvrdi mu, v akom stave ho od predávajúceho prevzal a deò prevzatia.
Èlánok 15

1. Ak osoba oprávnená na vybavenie reklamácie jej preverením zistí, .že reklamácia sa podala kupujúcim vèas, v urèenej záruènej dobe a že kupujúcim reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci právo, ak sa jedná o:
a/ odstránite¾né vady - aby takáto vada bola bezplatne, vèas a riadne odstránená a predávajúci je povinný odstráni
- takúto vadu odstránil bez zbytoèného odkladu, najneskoršie však v urèenej zákonnej lehote
- kupujúci môže požadova, aby mu reklamovaný tovar predávajúci namiesto odstránenia vady vymenil a ak sa vada týka len niektorej jeho súèasti, aby sa mu vymenila táto jeho vadná súèas, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzh¾adom na cenu tovaru alebo závažnos vady;
- predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeni vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ažkosti.
b/ neodstránite¾né vady
- na výmenu ním reklamovaného vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie ním za tovar zaplatenej kúpnej ceny, ak vadu tovaru nemožno odstráni a táto vada bráni jeho riadnemu užívaniu, ako keby bol bez vady, pokia¾ zároveò tiež vráti predávajúcemu tento vadný tovar,
- na primeranú z¾avu z kúpnej ceny ním reklamovaného tovaru, ktorú za tovar zaplatil, ak má síce neodstránite¾nú vadu, avšak táto jeho vada nebráni kupujúcemu v jeho riadnom užívaní
c/ opakujúce sa vady
- na výmenu ním reklamovaného vadného tovaru za nový alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, ktorú za vadný tovar zaplatil a to aj v prípadoch, keï vada sa dá odstráni, avšak kupujúci tento nemôže riadne užíva pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady po jej aspoò dvoch predchádzajúcich záruèných opravách alebo pre väèší poèet vád, ktoré sa na tovare súèasne vyskytli (za väèší poèet vád sa považujú minimálne tri samostatné vady), prièom každá z vád bráni v riadnom užívaní veci v oboch prípadoch pod podmienkou, že zároveò tiež. predávajúcemu vráti vadný tovar.

2. V prípadoch, v ktorých na základe oprávnenej reklamácie vady tovaru vznikne kupujúcemu právo na jeho výmenu za bezvadný, predávajúci tento vymení za tovar rovnakej znaèky a typu.

3. Ak predávajúci nemá k dispozícii na výmenu tovar rovnakej znaèky a typu, je predávajúci povinný vráti kupujúcemu kúpnu cenu, za ktorú ho od neho kupujúci tovar kúpil pod podmienkou, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a tento vadný tovar predávajúcemu zároveò vráti.

4. Pokia¾ kupujúci nebude súhlasi s výmenou ním reklamovaného vadného tovaru za bezvadný rovnakej znaèky, typu a ceny, predávajúci vyplatí kupujúcemu jeho kúpnu cenu, ktorú za reklamovaný tovar zaplatil, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a zároveò vráti predávajúcemu reklamovaný vadný tovar.

5. Predávajúci môže vždy, ak sa jedná o vadu tovaru, ktorú uplatnil kupujúci svojou reklamáciou u predávajúceho do troch dní odo dòa jeho kúpy, namiesto odstránenia reklamovanej vady, vymeni tento za bezvadný tej istej znaèky a typu.

6. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záruèná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dòa, kedy je kupujúci povinný po skonèení opravy si tovar prevzia, a to aj vtedy, keï tak kupujúci neurobil.

7. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záruèná lehota odo dòa prevzatia novej veci, alebo odo dòa, kedy bol kupujúci povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnú.

8. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorý predávajúci zodpovedá, uplatnená v záruènej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

Èlánok 16

1. Pokia¾ kupujúcemu v zmysle ustanovení tohto reklamaèného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnos prevzia reklamovaný tovar po vykonaní opravy alebo výmeny veci alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami tohto reklamaèného poriadku alebo platných právnych predpisov vyzve na prevzatie tovaru, je kupujúci povinný bez zbytoèného odkladu, najneskôr však v lehote uvedenej v bode 2 tohto èlánku, tento tovar od predávajúceho na príslušnom mieste ako toto vyplýva z ustanovení tohto reklamaèného poriadku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy predávajúceho, prevzia.

2. Pokia¾ kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 1 tohto èlánku tovar ani do 15 dní odo dòa, keï mu povinnos prevzia tovar vznikla alebo odo dòa doruèenia výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení §§ 516 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon è. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov a vzahy predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa predmetného tovaru sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s nimi súvisiacimi ostatnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.

3. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je predávajúci oprávnený kupujúcemu úètova náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu a za uloženie tovaru paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 2€za každý aj zaèatý deò uloženia a v prípade, že kupujúci neprevezme uložený tovar v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v bode 2 tohto èlánku, je predávajúci oprávnený súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 525 Obchodného zákonníka na úèet kupujúceho uložený tovar vhodným spôsobom preda a proti utàženej kúpnej cene zapoèíta celkovú sumu paušálnej náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ostatné svoje poh¾adávky voèi kupujúcemu.

Èlánok 17

1. V prípade vzniku sporu medzi kupujúcim a predávajúcim o spôsobe a rozsahu vybavenia ním uplatnenej zodpovednosti za vady predaného tovaru v záruènej dobe, je reklamaèné oddelenie, ktoré reklamáciu vybavovalo povinné ihneï informova konate¾a spoloènosti a právneho zástupcu spoloènosti.

Hlava štvrtá

Prechodné, závereèné, spoloèné a zrušovacie ustanovenia

Èlánok 18

1. Tento reklamaèný poriadok neupravuje prípady zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru k prevodu alebo prechodu ktorého z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva inej osoby došlo na základe inej právnej skutoènosti, ako ich kúpou (predajom) pod¾a podmienok v òom zakotvených, alebo ktoré tejto osobe poskytol predávajúci v súvislosti s ich skúšobným alebo prechodným užívaním a bez toho, aby na túto osobu zároveò prešlo vlastnícke právo k tovaru z predávajúceho.

2. Pri reklamáciách vád tovaru v prípadoch, ktoré má na zreteli bod 1, postupuje osoba v òom uvedená pod¾a príslušnej zmluvy alebo inej právnej skutoènosti, na základe ktorej ho získala do užívania ostatné osoby, pod¾a osobitných postupov, ktoré s nimi predávajúci dohodol.

Èlánok 19

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu pod¾a platných právnych predpisov a tohto reklamaèného poriadku, za vady tovaru, ktorý si zakúpili kupujúci od iných predávajúcich.

Èlánok 20

1. V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto reklamaèným poriadkom inak, sa uplatòujú príslušné na vec sa vzahujúce ustanovenia Obèianskeho zákonníka, zák. è.634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v platnom znení a ïalšie príslušné všeobecné záväzné predpisy.

2. Pod¾a tohto reklamaèného poriadku, ktorý nadobúda úèinnos 12.februára 2012, postupuje záväzne reklamaèné oddelenie predávajúceho

Ing. Milan Štrbák, generálny riadite¾ v.r.

 

Nkupn kok
Nkupn kok

0 ks 0.00 EUR
zobrazi nkupn kok >>
Akciové produkty


Momentlne nie s vloen iadne akcie.Aktualizcia
Aktulne ponkame 1 produktov. Posledn aktualizcia 13.04.2018.
Reklama
© DigiTel HS Košice s.r.o. vytvoren redaknm systmom © MiBe ESHOP 2012, 28 
Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodovNavštívte Mame.sk u ShopManiaPorovnanie cien produktov na NajdiCenu.skTelevízoryNajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.